Tápióbicske

Bizottságok

Tápióbicske Község Önkormányzat bizottságai

Pénzügyi Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Elnök
: Kökényesi Hajnalka képviselő

Tagok: Malatinszky Pál képviselő, dr. Molnár István képviselő, Boriné Nagy Klára nem képviselő tag, Kormos Pál nem képviselő tag 

Feladatok

A) Pénzügyi és fejlesztési feladatkörében:

 1. Előzetesen véleményezi a következő évi költségvetési koncepciót. A költségvetési tervet, a költségvetési beszámolókat, ennek keretében összehangolja a költségvetési és fejlesztési feladatokat.
 2. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az éves költségvetési gazdálkodást, véleményezi a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket, értékeli a változásokat előidéző okokat.
 3. Részt vesz az önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzésében, szabálytalanság esetén javaslatot tesz a felelősség megállapítására.
 4. Javaslatot tesz hitelek felvételére.
 5. Javaslatot tesz vállalkozás létrehozására, illetve vállalkozásban történő részvételre.
 6. Javaslatot dolgoz ki helyi adók kivetésére.
 7. Gazdasági szempontok szerint folyamatosan értékeli az önkormányzat intézményhálózatát és javaslatot tesz – szükség szerint – intézmény alapításra, összevonásra, megszüntetésre.
 8. Részt vesz a gazdasági program felülvizsgálatában, kidolgozásában.
 9. Előzetesen véleményezi a testület elé kerülő fejlesztési és felújítási előterjesztéseket, beszámolókat.
 10. Közreműködik a község településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti és szabályozási tervének, a helyi építési szabályzatának és a Településképi rendeletnek az elkészítésében.
 11. Figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak rendeltetésszerű és gazdaságos használatát.
 12. Megvizsgálja az intézményi kiadásokat, túllépés esetén kideríti annak okait. Maradvány esetén javaslatot tesz a felhasználására, amennyiben az nem feladatelmaradásból keletkezik.
 13. A tiszteletdíjakra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban javaslat kidolgozása és benyújtása a képviselő-testület elé.
 14. Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I. 28.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről alapján javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére a képviselő-testület felé.
 15. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

B) Ügyrendi feladatkörében:

 1. Elvégzi az önkormányzati rendelet tervezetek előzetes véleményezését és a hatályos rendeletek felülvizsgálatát.
 2. Vizsgálja az önkormányzati rendeletek végrehajtását, hatályosulását.
 3. Kidolgozza az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására, kiegészítésére.
 4. A képviselő-testület megbízásából, a törvényességi szempontból vitatott kérdésekben a jegyző bevonásával állást foglal és tájékoztatja a testületet a törvényes lehetőségekről és a lehetséges megoldási módokról. Jogi bizonytalanság esetén felkéri a jegyzőt felsőbb szintű állásfoglalás beszerzésére.
 5. Javaslatot tesz a polgármester jutalmának megállapítására.
 6. Kivizsgálja és megtárgyalja, majd a képviselő-testület elé terjeszti az összeférhetetlenség és méltatlanság megállapítására vonatkozó kezdeményezéseket.
 7. Elvégzi az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának átvételét, nyilvántartását. Gondoskodik és felel azok biztonságos tárolásáról és az adatvédelmi szabályoknak megfelelő hozzáférhetőségéről.
 8. A vagyonnyilatkozatokra irányuló bejelentés esetén az ellenőrzést lefolytatja és az eljárás eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjainak száma 3 fő. (a bizottság képviselő tagjai)
 9. Előkészíti a képviselő-testület éves munkaterv javaslatát, és előterjeszti a képviselő-testület ülésén.
 10. Figyelemmel kíséri az önkormányzati honlap adattartalmát, azzal kapcsolatban kezdeményezést tesz.
 11. Mindazon feladatok, amivel a képviselő-testület a bizottságot megbízza.
 12. Ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait, különösen:
  -javaslatok összegyűjtése és értékelése,
  -hiánypótlási felhívás készítése,
  -minősítési eljárás kezdeményezése,
  -nyilvántartás vezetése.
  -értéktár karbantartásával kapcsolatos feladatok.

Szociális Bizottság

Elnök: Nyujtó Imre képviselő

Tagok: Gigor Sándor képviselő, Kamasz György képviselő, Baranyiné Szőke Mária nem képviselő tag, Nagy Anikó nem képviselő tag

Feladatok:

1. Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű emberek sorsát.
2. Nehéz helyzetben élő családok segítése.
3. Egészségügyi intézményből kikerülő idős, illetve egyedül álló emberek segítése és szükség szerinti segélyezése.
4. Állandó kapcsolattartás a helyi általános iskolával és óvodával, családgondozóval és a háziorvosokkal és civil szervezetekkel.
5. A képviselő-testület által hatáskörébe utalt szociális juttatások megállapítása, véleményezése, döntésre előkészítése a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
6. A nehéz helyzetben lévő családok önkormányzati segélyben való részesítése, figyelembe véve a szociális és anyagi helyzetet.
7. Elemi kár vagy önhibáján kívül keletkezett egyéb nagyobb összegű kár esetén önkormányzati segélyezés.
8. Szociális tárgyú beszámolók, szabályzatok, helyi jogszabályok véleményezése.
9. A jogszabályok alapján dönt a Bursa önkormányzati ösztöndíj pályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
10. Mindazon feladatok, amivel a képviselő-testület a bizottságot megbízza.