Tápióbicske

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Ügyintézők névsora:

ÁRKI ILONA

 • Segíti a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátók szakmai munkáját.
 • Gondoskodik a pénzügyi igazgatási csoport szervezéséről,
 • Szervezi a pénzügyi ügyintézői feladatok ellátását.
 • Szakmailag ellenőrzi, áttekinti a pénzügyi igazgatás munkakört ellátó személyek feladatellátását, észrevételeivel segíti tevékenységüket.
 • Szakmailag áttekinti és naprakészen tartja a gazdálkodást érintő belső szabályzatokat.
 • Tevékenyen részt vesz az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és elszámolásában.
 • ellátja a hatályos közbeszerzési szabályzatban a közbeszerzésekért felelős ügyintézői feladatokat
 • A jegyző távollétében aláírja az ügyiratokat és helyettesi feladatokat lát el, a jegyzővel közvetlen kapcsolatot tartva.

ÁRVA TIBORNÉ

 • Képviselő-testület és a pénzügyi bizottság üléseivel összefüggő feladatok, és az ehhez kapcsolódó honlap-kezelés
 • központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Választási eljárással kapcsolatos feladatok
 • jegyzői hatáskörbe tartozó nevelési, oktatási hatáskörökkel kapcsolatos feladatok
 • közérdekű munka ledolgozásával kapcsolatos adminisztratív teendők
 • lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos feladatok
 • közösségi együttélés szabályaival összefüggő feladatok
 • Személyi adat-és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladat- és hatáskör.
 • Anyakönyvi igazgatási feladat- és hatáskör.
 • A kereskedőkkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

BARNA ANGÉLA

 • A gépjárműadóval és a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladat- és hatáskörök.
 • Szükség szerint ellátja az ingatlan nyilvántartással és a térképészeti nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
 • Együttműködik az illetékes földhivatallal.
 • Gondoskodik az adótartozások esedékességet követő adóbehajtási eljárásának meg-indításáról, ennek érdekében az esedékességet követően az adótarozások nyilvántartásának elkészíttetéséről.
 • Adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása hagyatéki eljáráshoz.
 • Eleget tesz a helyi telekalakítási szakhatósági megkereséseknek.
 • Ellátja a méhészekkel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a növényvédelmi feladatokat.
 • Ellátja a magánfőzéssel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a kutak engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Helyi vízjogi engedélyek kiadása, és nyilvántartás vezetése
 • Művelési ág változásokkal kapcsolatos helyi feladatok ellátása
 • Egyéb, építéshatósági és földhivatali eljárásokhoz kapcsolódó feladatok

BORBÉLYNÉ BLAHÚZ ORSOLYA

 • Szociális igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.
 • Gyámüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskörök,
 • Hagyatéki eljárással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó feladat- és hatáskörök,
 • Családi jogállás rendezésével kapcsolatos gyámhatósági feladatok
 • Családvédelmi koordinációs ügyek
 • Tulajdonosi, közútkezelői és munkakezdési/burkolatbontási hozzájárulások kiadása.

HORGOS GÁBORNÉ

 • Feladatkörében ellátja a magánszemélyek kommunális adójával és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat
 • Feladata a közműfejlesztési támogatások (víz, csatorna) nyilvántartások vezetése, behajtási feladatok.
 • Adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása hagyatéki eljáráson kívül.
 • Gondoskodik az adótartozások esedékességet követő adóbehajtási eljárások megindításáról, ennek érdekében az esedékességet követően az adótarozások nyilvántartásának elkészítéséről.
 • Szükség szerint ellátja az ingatlan nyilvántartással és a térképészeti nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
 • Együttműködik az illetékes földhivatallal.
 • Esetenként ellátja a közterület használat engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a polgárvédelmi és honvédelmi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Ellátja az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik az adótartozások esedékességet követő adóbehajtási eljárásának megindításáról, ennek érdekében az esedékességet követően az adótarozások nyilvántartásának elkészíttetéséről.
 • Ellátja a helyi polgárvédelmi és katasztrófavédelemi önkormányzati hatásköröket.

JUHÁSZ JÁNOSNÉ

 • Az önkormányzati számláról utalásokat teljesít, szabályos bizonylatok (számlák) alapján.
 • Anyakönyvvezető helyettesítése
 • Ellátja az önkormányzat vagyonának, a vagyon változásainak és értékének nyilvántartási feladatait.
 • Gondoskodik az ingatlanvagyon-kataszter vezetéséről.
 • Analitikus nyilvántartások – ideértve az egyéb kiegészítő és részletező nyilvántartásokat is – vezetése.
 • Közmunkaprogrammal kapcsolatos elszámolás készítése
 • Számlázási feladatokat lát el, kimenő számlák elkészítése
 • Gondoskodik az önkormányzati épületeken zászló kitűzéséről, azok pótlásáról, karbantartásáról.
 • Nyilvántartja a közút adatait. A forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, az üzemeltetésre, fenntartásra, fejlesztésre fordított költségeket.
 • Gondoskodik a megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról és visszaigényléséről.
 • Ellátja a polgármesteri hivatal reprezentációjával kapcsolatos feladatokat.

KAMASZ ILONA

 • Pontosan és szabályosan kezeli a Polgármesteri Hivatal, a Gyermeklánc Óvoda, Tápióbicske Község Önkormányzata, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárát.
 • Felelős a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásáért, kezeléséért
 • RGYK támogatás igénylése a Magyar Államkincstártól.
 • Számlázási feladatokat lát el; belső- és kimenő számlák elkészítése.
 • Föld haszonbérleti díj nyilvántartása és az elmaradt befizetések miatti felszólítások kiküldése.
 • Gondoskodik a vagyonnyilatkozatok kiadásáról, a kitöltött nyomtatványok törvény által megszabott kezeléséről.
 • Menetleveleket összesíti, feladata az üzemanyag felhasználás elszámolása havonként.
 • Ebekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó állatvédelmi feladatok ellátása
 • Intézi a hivatali anyagbeszerzést, a szükséges irodaszerek megvásárlását.
 • Étkezési térítési díjjakkal kapcsolatos feladatokat
 • Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos elszámolások és nyilvántartások vezetése
 • Köztisztviselők kulturális juttatásának elszámolása

KUNSÁGI ÁGNES

 • Negyedéves, féléves, három negyedéves és éves költségvetési információ készítése.
 • Könyvelési tételek kontírozása utalványra; bankkivonatok és dokumentumai, valamint házi pénztár és bizonylatai alapján.
 • Utalványokról könyvelési tételek gépi rögzítése és könyvelése.
 • Bérek havonkénti rögzítése a finanszírozási táblák alapján.
 • ÁFA bevallás készítése NAV felé elektronikus úton.
 • Főkönyvi könyvelése során köteles biztosítani az adatok szinkronját az analitikával, figyelmet fordítva az adatok ellenőrzésére, rendszerezésére és elemzésére.

LEDACS-KISSNÉ HORVÁTH MARGIT

 • a gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök; munkaüggyel kapcsolatos teendők, bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • közfoglalkoztatottak kapcsolatos munkaügyi teendők ellátása.
 • a pénzügyi-gazdálkodáshoz kapcsolódó államigazgatási feladat- és hatáskörök.

NAGY EDINA

 • Intézi a közérdekű bejelentések, panaszok kezelési rendjét, valamint a hulladékgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat
 • Eb nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Építéshatósági engedélyek, bejelentések nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
 • Gázvezetékek utólagos, geodéziai mérések nyilvántartása
 • Egyéb, más köztisztviselő munkakörét nem érintő nyilvántartások vezetése.
 • Ügykezelési feladatok és hatáskörök,
 • Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok.
 • Roma Nemzetiségi Önkormányzat adminisztratív feladatai.
 • Föld kifüggesztéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

DR. SZÉCSÉNYINÉ BATA KRISZTINA

Vezetési feladatok

 • Vezeti a képviselő-testület hivatalát.
 • Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Ellátja a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatokat.
 • Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 • Ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat és a főzőkonyha vezetési feladatait.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közalkalmazottai és a takarító tekintetében.
 • Megteremti a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeit. Ennek érdekében gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályokban előírt eszközök, feltételek és szabályzatok.
 • A dolgozók szakmai felkészültségének javítása érdekében továbbképzési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról.
 • Folyamatosan ellenőrzi és irányítja a vezetése alá tartozó köztisztviselők és közalkalmazottak munkáját.

Saját hatáskörben ügyintézés

 • Birtokvédelem,
 • Kötelező továbbképzések szervezése,
 • Teljesítményértékelési rendszer működtetése
 • Helyi adatvédelmi feladatok ellátása
 • Képviselő-testületi, bizottsági és RNÖ ülések előterjesztéseinek elkészítése,
 • Rendelet-tervezetek és szabályzatok készítése, illetve felülvizsgálata,
 • Szerződések előkészítése,
 • Orvosi praxiskezelés,
 • Honlappal kapcsolatos munkák,
 • Rendőrséggel való kapcsolattartás,
 • Fakivágás,
 • Álláspályázatok kezelése, kiírása,
 • Helyi önkormányzati rendezvények hatósági engedélyeztetése.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-17:00,
Szerda: 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00

Elérhetőségek:

Telefon: 06-29/421-001
E-mail: tbicskehivatal@gmail.com