Tápióbicske

Tájékoztatás szabadtéri égetésről

A 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet 27. §. (2) bekezdése értelmében
„Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen
okból kigyullad.” (3) bekezdés értelmében „Lábonálló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése
tilos.” Mely esetekben a 36.§. (3) bekezdés szerint az elsőfokú eljárási jogkört a
polgármester, fővárosban a főpolgármester gyakorolja.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tft.) 5.
§ az alábbiakat írja elő:
(1) A földhasználó – ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása
nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell
hasznosítani.
(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú
hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első
igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani
(ideiglenes hasznosítás).
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának
megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza
(mellékhasznosítás).
Amennyiben a Tft.-ben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Katasztrófavédelmi
Hatóság a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. Szükség esetén a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 11. § (c-e) bekezdése alapján az illetékességgel rendelkező
Katasztrófavédelmi Kirendeltség saját hatáskörben dönt a szankció
(figyelmeztetés vagy tűzvédelmi bírság) megtételéről a szabadtéri tüzek
megelőzése céljából.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megszakítás