Tápióbicske

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.)53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

BEVEZETŐ

Tápióbicske Pest megye dél-keleti, keleti részén a Tápió-patak völgyében fekszik, Budapesttől 60 km-re a Jászberény – Cegléd – Monor alkotta földrajzi háromszögben.

A domb és síkvidék találkozása, a természetes vízfolyások és a jó talajadottságok mindig is kedvező feltételeket teremtettek az emberi letelepedéshez. Területe 4848 ha.

A település több évszázados múltra tekint vissza. Az első okleveles említése 1275-ben történik. A Bicskey család tagjainak voltak itt ősi birtokaik akik a 19. század végéig jelentős mértékben hatottak a falu életére. A 17. század második felében lakatlanná vált. Az újjáépülés 1699-ben kezdődött, a török hódoltság megszűnése után.

A lakosság száma a 20. század első harmadáig dinamikusan nőtt, azonban a két évtizedes stagnálás után rohamosan csökkent. Az első Magyarország-i népszámlálás /1784./ idején a lakosság száma 1437 fő, jelenleg meghaladja a 3500 főt.

Korösszetételét illetően a folyamatosan elöregedő falvak közé tartozik. A 14 éven aluli korosztály a népesség 16-17 %-át teszi ki, amely arány előre láthatólag nem fog változni, sőt: a gyermeklétszám csökkenésére az idősebb korosztály számának emelkedésére lehet számítani.

* * *

A község életében jelentős szerepet játszott az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának egyik győztes csatája, amely a falu Nagykátával határos részén zajlott le 1849. április 4-én. Ez arra kötelez bennünket, hogy a csata emlékét megőrizzük, az ahhoz kapcsolódó hagyományokat ápoljuk.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Tápióbicske Község Önkormányzata.

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:

2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:

Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete.

(4) Az önkormányzat illetékességi területe:

Tápióbicske község közigazgatási területe.

2. § Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.

4. § A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselők névsorát, a polgármester és az alpolgármester nevét az 1. számú függelék tartalmazza.

5.§ a) 1A lakosság tájékoztatására az önkormányzat az alábbi fórumokat működteti:

– Helyi önkormányzati lap: Dobszó címmel;

– Hivatalos honlap: www.tapiobicske.hu címmel;

b) 2 A működéssel kapcsolatos szabályokat külön határozatban vagy szabályzatban állapítja meg.

6. § Az önkormányzat kapcsolatot tart Csiliznyárad Község Önkormányzatával és Nagykinizs Község Önkormányzatával, mely a történelmi múlt eseményein alapul.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

7. § A tápióbicskei községi önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.

8. § Az önkormányzat a gazdasági programjában maga határozza meg, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

8/A3 § (1) Az önkormányzat a Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciókat használja

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba bejegyzett egyéb tevékenységek:

a) általános közigazgatás

b) zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

c) egyéb szárazföldi személyszállítás

d) egyéb vendéglátás.

9. § (1)4 Az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatai ellátása, koordinálása, valamint fejlesztése érdekében együttműködik

a) a Nagykátai Járás szakigazgatási szerveivel,

b) Pest Megyei Önkormányzattal,

c) 5Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központtal.

(2)6 Az együttműködés keretében az e rendelet 9. § (1) -ben meghatározott szervek esetében a polgármester, akadályoztatása esetében a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester köteles a folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátni.

10. § A képviselő-testület hatáskör átruházásának lehetőségét az átruházás alapvető szabályait az Mötv. 41. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.

11. § Az Mötv.42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,

b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

12. § A jegyző rendszeresen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő változásokról.

12/A. § 7A képviselő-testület által szerveire átruházott hatáskörök jegyzékét a 4. számú melléklet tartalmazza.

12/B. § 8Az önkormányzatnak a kötelező feladatain túl, önként vállalt feladata nincs.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

1. A képviselő-testület üléseinek száma

13. § A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

14. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani.

(2)9 A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az ülések általában a hónap utolsó csütörtöki napján, 16 órai kezdettel kerülnek megtartásra. Az éves munkatervben az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.

(3)10 A munkatervet minden év december 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze.

(4) A munkaterv tartalmazza

a) az ülések időpontját,

b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,

c) az előterjesztő megnevezését,

d) az előterjesztésben közreműködőket,

e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,

f) szükség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket.

(5) A munkaterv 1-1 példányát át kell adni a települési képviselőknek és a bizottságok nem képviselő tagjainak, valamint az érintett előadóknak, szervezetek képviselőinek.

15. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a) az Mötv. 44 §- ban meghatározott esetben,

b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,

c) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik.

(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

15/A §11 Az alakuló ülést a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belüli időpontra a polgármester hívja össze és vezeti. Az alakuló ülésre az Mötv. 43. § (1)-(3) bekezdéseit kell alkalmazni.

2. A képviselő-testületi ülések összehívása

16. § (1)12 A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(2) A polgármesteri és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az korelnök hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti a képviselő-testület ülését.

(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

17. § A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.

18. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze.

(2)13

19. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált előterjesztéseket.

(4) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 20 gépelt oldalra korlátozza.

(5)14 Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a Polgármesteri Hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt.

(6)15 A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni. A jegyző a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag érintettekhez való eljuttatásáról. Előterjesztésenként az 5 oldalt meghaladó terjedelem esetén az anyagot csak elektronikus formában küldi meg.

(7) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni

a) állandó meghívottak:

aa) a képviselők és a polgármester,

ab) a jegyző,

ac) az országgyűlési képviselő,

ad) a járási hivatal vezetője,

ae) az önkormányzat intézményvezetői,

af) a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke,

ag) a helyi rendőr,

ah)16

ai) a bizottságok nem képviselő tagjai,

b) a nem állandó meghívottaknak

ba) az előterjesztők és

bb) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(8)17

20. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.

(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) elektronikus levélben (e-mailben),

c) egyéb szóbeli meghívással.

(3)18 A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

(4)19 A (2) bekezdésben megjelölt esetekben el lehet tekintetni a 19. § (6) bekezdés szerinti határidőtől.

21. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) a bizottság nem képviselő tagját,

c) a járási hivatal vezetőjét

d) az illetékes országgyűlési képviselőt,

e) az e rendelet által meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit tevékenységi körükbe tartozó ügyekben

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

22. § (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái

a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára,

b) a meghívó honlapon történő közzététele,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók közlésével egy időben meg kell tenni.

22/A. §20 (1) Indokolt esetben, különösen rendkívüli és veszélyhelyzetben, lehetőség van a képviselő-testületi ülés megtartására

a) telefonon keresztül történő szóbeli konzultációval,

b) elektronikus levélben (e-mailben),

c) egyéb elektronikus módon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ülések esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását, vagy megfelelő tájékoztatását.

(3) A 22/A §-ban megjelölt esetekben el lehet tekintetni a 19. § (6) bekezdés szerinti határidőtől.

3. A képviselő-testület ülésének vezetése

23. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) jegyzőkönyv-hitelesítők választása,

c) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

d) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

e) napirendenként

ea) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

eb) a vita összefoglalása,

ec) az indítványok szavazásra való feltevése,

ed) a határozati javaslatok szavaztatása,

ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

f) a rend fenntartása,

g) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

h) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,

i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

j) az ülés bezárása,

k) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül kötelező az a), c), d), e), i), j) pontokban meghatározott feladatok.

24. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 7 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni.

25. § (1) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező.

(2) Hitelesítőket csak a képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. A hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése.

26. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.

27. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, külön határozathozatal nélkül dönt az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretről, egy-egy hozzászólás maximális időtartamáról, és az ismételt hozzászólás számáról akkor, ha azt valamely képviselő a napirend megtárgyalása során kezdeményezi.

(3) Az ülést vezető elnök a tanácskozási joggal meghívottakon túlmenően legfeljebb 2 perces időtartamban hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent személynek.

(4) Hozzászólási jogot nem lehet adni azokban az esetekben, melyeknél zárt ülést lehet elrendelni. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonásra kerül, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet.

(5)21 A polgármester a rend fenntartása érdekében az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:

– figyelmeztetheti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása;

– rendreutasíthatja azt, akinek a képviselő-testülethez méltatlan a magatartása.

28. § (1) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(2) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.

(3) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.

29. § (1) Előterjesztés nélkül napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az indoklással.

(3) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.

(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.

30. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

c) a téma ismertetése,

d) a jogszabályi háttér bemutatása,

e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,

f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,

h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,

i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,

j) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása,

k) rendelet tervezetnél a hatástanulmány.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket.

(3) 22

(4) 23 A költségvetési rendelet és a zárszámadási rendeletet akkor kell beterjeszteni a képviselő-testület elé, ha a pénzügyi bizottság írásbeli véleményével a tervezetet a képviselő-testületi ülés elé benyújtásra alkalmasnak minősítette

(5) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 29. §-ában, valamint a 30. § (1)–(2) bekezdésében előírt követelményeknek.

31. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

32. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

33. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati vagy rendelet javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.

34. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei

a) a határozat szövege,

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(3) A rendelet javaslat a rendelet szövegét tartalmazza.

35. § A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni.

36. § A képviselő-testület a döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.

37. § (1) Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének „igen” szavazata szükséges.

(2) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott döntések esetében.

(3) Az önkormányzat nem él az Mötv. 50. §-ban rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket határozzon meg.

4. A képviselőtestület döntései

38. § (1) A képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) 24A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a)

b) az ügyrendi kérdésekről,

c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról

d)

(3) 25A képviselő-testület határozattal dönt

a) a napirend meghatározásáról;

b) jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról;

c) arról, hogy a rendelettervezet megtárgyalása egyfordulós vagy kétfordulós.

(4)26 a) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tartani.

b) A rendelet alkotását vagy módosítását kezdeményezheti a polgármester, bármely képviselő, bizottsági tag, a jegyző.

c) A rendelet tervezetének elkészítéséért a jegyző felelős;

d) A rendelet véleményezését feladatkörükben az érintett bizottságok végzik, melybe bevonhatják a tárgyban érintett szervezetek képviselőit is.

39. § (1) A képviselő-testület a 38. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással

hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a polgármester az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.

(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.

(4) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.

(5) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, valamint azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott.

40. § (1) A titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős ad hoc bizottság gondoskodik. A bizottság tagjainak meghatározása külön határozathozatal nélkül történik, és csak adott alkalomra vonatkozik.

(3) A titkos szavazás során a képviselők az Önkormányzat pecsétjével ellátott szavazólapon a számukra megfelelő válasz (igen, nem, tartózkodom) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazócédula, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg.

(4) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza legalább az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom szavazat). A szavazólapokat a szavazást követően a bizottság megsemmisíti. A bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

41. § Az ülés vezetője a 37. §-ban meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozatot, vagy a rendeletet elfogadta, vagy elutasította.

42. § A képviselő-testület – 39. § szerinti elfogadott – határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése a következő formában történik:

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének

…../….. (….. …..) önkormányzati határozata a -ról.

43. § A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.

44. § (1) a) A képviselő-testület – 39. § szerint elfogadott – rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének

…../….. (….. …..) önkormányzati rendelete a …………………………………….-ról.

b) 27A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(2)28 A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek kihirdetéséről és nyilvántartásáról.

A rendelet-nyilvántartás formái

a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével,

b) rendeletek sorszám és évszám szerint, növekvő sorrendben,

(3)29 A rendelet helyben szokásos kihirdetésének módja:

könyvtárban történő kihelyezés.

45. § (1)30 A képviselőnek joga van az Mötv. 32 § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal írásban élni.

(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(3) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél az ülés előtt 7 nappal írásban kell benyújtani.

(4)31 Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.

45/A32 § a) 33A képviselő és a bizottsági tag a személyes érintettségét a napirend tárgyalásakor köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a napirendi pontot újra kell tárgyalni, melyből az érintett képviselőt ki kell zárni.

b) 34A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

c) 35A döntéshozatalból kizárható az, aki olyan szervezet tagja, melynek tárgyalását az ügy érinti.

d) 36A döntéshozatalból kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

46. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) A hozzászólást a 27. § (3)-(4) bekezdés szerint korlátozni lehet.

47. § (1) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.

(2) Ismételt rendzavarás esetén az ülés vezetője javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy határozat nélkül döntsön 15 perc ülésezési szünet elrendeléséről.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szünetet egy testületi ülés alkalmával maximum 2 alkalommal lehet elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetője javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a testület a napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja.

48. § (1) A testületi ülésen az elfogadott napirendi pontokon belül önálló napirendi pontként tájékoztatást kell adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről.

(2) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy.

(3) 37A testületi ülésen szintén önálló napirendi ponton kívül kell szóbeli tájékoztatást adni a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről.

49. § Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, vagy az ülés annak levezetése közben határozatképtelenné vált, továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.

5. A jegyzőkönyv

50. § (1)38 A képviselő-testület minden üléséről hangfelvétel készül, mely nem selejtezhető, arról másolat nem készíthető, de a képviselő kérheti hozzászólásának szó szerinti rögzítését a jegyzőkönyvben.

(2) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(3) 39A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint az alábbiakat:

– a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát, vagy hogy azt nem jelezte;

– napirendi pontonként az előterjesztő nevét, és a hozzászólások tartalmát;

– az elhangzott bejelentéseket, felszólalásokat, kérdéseket és az azokkal kapcsolatos válaszokat;

– a képviselő kérésére véleményének szó szerinti rögzítését;

– aláírásokat, dátumot, pecsétet.

(4)40 A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és a képviselő-testület tagjai közül egy hitelesítő írja alá.

51. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) bekezdés f-m) pontokat.

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) 41A Zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(6)42

(7)43 A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni

a) 44egy példányt a jegyző kezel (ez az irattári példány), ezt 15 napon belül elektronikusan meg kell küldeni az illetékes kormányhivatalnak, azaz fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.

b) egy példány (a zárt ülés jegyzőkönyvét kivéve) a községi könyvtárban és elektronikus formában az önkormányzat hivatalos honlapján kerül elhelyezésre.

52. § A jegyzőkönyvhöz csatolni kell

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, vagy

e) a képviselők kérése alapján

ea) a képviselői indítványokat,

eb) a képviselői hozzászólásokat,

ec) a képviselői interpellációkat.

53. § (1) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

(3) A jegyzőkönyvek nem selejtezhetők, korlátlan ideig meg kell őrizni a jövő számára.

IV. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az önszerveződő közösségek

54. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl rendkívüli közmeghallgatást kell tartani az azokban a kérdésekben, amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

(3) Általános közmeghallgatást és rendkívüli közmeghallgatást egyszerre is lehet tartani.

(4) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozó, mint jegyzőkönyvvezető.

(5) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(6) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

55.45 § A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és az alpolgármester vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

56. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.

(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.

(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.

(4) A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.

57. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

58. § A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

59. § (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel falugyűlést ( a továbbiakban: fórum) tart.

(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére a képviselő-testület által felkért – a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal rendelkező – személy jogosult.

(3) A fórumon csak a fórum levezetésére felkért képviselő köteles részt venni.

(4) A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.

60.46 § (1) Tevékenységi körében tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén az alábbi önszerveződő közösségek, alapítványok és egyesületek képviselőit

 1. Tápióbicske Barátainak Köre
 2. Bitskey Gáspár Tüzércsapat
 3. Tápióbicske Április 4. Sportkör
 4. Tápióbicskei Április 4. Motoros Club
 5. Magyar Máltai SZeretetszolgálat tápióbicskei csoportja
 6. Tápióbicskei Kortalan Nyugdíjas Klub
 7. Katana Kempo Sportegyesület
 8. Tápióbicskei Harmónia Kórus
 9. helyi KALÁSZ csoport
 10. helyi Horgászegyesület
 11. Tápióbicskei Törökvölgye Vadásztársaság
 12. Tápióbicskei Óvodás Gyermekek Mosolyáért Alapítvány
 13. Tápióbicske Gyermekeiért Alapítvány
 14. 47Tápióbicskei Lábtoll-labda Sportegyesület
 15. Tápióbicskei Kikelet Gyöngyfűző Klub
 16. Tápióbicskei Foltvarrók Klubja

(2)A képviselő-testület az önszerveződő közösségekkel

a) együttműködik, részükre a tevékenységi körükben tanácskozási jogot biztosít,

b)Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete külön rendeletben meghatározottak szerint a helyi önszerveződő közösségek támogatásban részesítheti.

V. Fejezet

A települési képviselő

61. § A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

62.48 § (1) A települési képviselő – az Mötv. 32 § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – köteles

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,

b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

63. § (1) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg.

(2)49 Az Mötv. 33. § alapján a törvényben és ezen rendeletben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozattal legfeljebb tizenkét havi időtartamra 50 %-kal csökkentheti, vagy teljes összegben megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

(3)50 Az önkormányzati képviselő megbízatása az Mötv. 29-31 §-aiban meghatározottak szerint szűnik meg.

(4)51 A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat az Mötv. 36-37. §-a, a méltatlanságra vonatkozó szabályokat a 38. §, a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos szabályokat a 39. § tartalmazza.

VI. Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

64. § A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester (alpolgármester),

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző,

d) a Polgármesteri Hivatal,

e) a társulás.

6. A polgármester és az alpolgármester

65. § (1) A polgármester főállású tisztségviselő.

(2)52

(3)53 A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. 72. §-a tartalmazza, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre és a méltatlanságra vonatkozó szabályokat a 38-39. §-ok, a polgármesteri tisztség megszűnésének és megszüntetésnek szabályait az Mötv. 69-70 §-ai, a foglalkoztatási jogviszonyához kapcsolódó speciális szabályokat a Köztisztviselőkről szóló törvény VII./A fejezete tartalmazza.

66.54 §

67. § (1)55 A polgármester Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,

d) fogadóórát tart,

e) nyilatkozik a sajtónak,

f) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát,

g) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel,

h) gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyet az ágazati jogszabályok részére megállapítanak.

(2)56 A polgármester fogadóórája megegyezik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejével.

(3) A polgármester az Mötv. 67. § e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) Rendkívüli esetben saját belátása szerint dönt a segély odaítéléséről a szociálpolitikai juttatások költségvetési évre előirányzott összeg 5%-áig. Döntéséről a következő Szociális Bizottsági ülésen tájékoztatja a bizottságot.

68. § (1) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az alábbi ügyekben:

a) szociális ügyek,

b) 57

(2) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerül, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,

b) az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati főösszeg 5 %-át elérő kiadás megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,

c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

69. § (1) Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

(2)58 A képviselő-testület alakuló ülésén a jogszabályi előírások szerint a képviselő-testület tagjai közül titkos szavazással, három fős szavazatszámláló bizottság létrehozásával, alpolgármestert választ.

(3)59 Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(4) Feladatai:

a) évente legalább egy alkalommal képviselő-testületi ülést vezet,

b) a polgármester akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítési feladatokat, vezeti a testületi ülést,

c) a polgármester által meghatározott ügyekben és esetekben képviseli az önkormányzatot,

d)60 a polgármester tartós távolléte idején az általános helyettesítési feladatokon túli feladatai közé tartoznak a külön szabályzatokban meghatározott egyes kiadmányozási jogok.

e) 61A polgármester tartós távollétének kell tekinteni az egybefüggő két hetet meghaladó időszakot.

(5) A polgármesternek a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesterre átruházott feladatai és hatáskörei nincsenek.

(6) Az alpolgármester az általa ellátott feladatokról szükség szerint beszámol a polgármesternek.

(7)62 A képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester fogadóórája:

A képviselő-testületi ülések napján 15-16 óráig.

7. A képviselő-testület bizottságai

70. § (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.

(2) A bizottságoknak előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladataik vannak

(3)63 A bizottságok tagjainak név szerinti felsorolását a 2. számú függelék, feladatkörét az 1. számú melléklet tartalmazza.

71. § A képviselő-testület állandó bizottságai

a) a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság (3+2 fő),

b) 64

c) a Szociális Bizottság (3+2 fő).

72.65 § (1) A képviselő-testület az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezések vizsgálatával és eljárás lefolytatásával, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével, a méltatlansági eljárás lefolytatásával a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjait bízza meg.

(2) 66A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy lássa el a Települési Értéktár Bizottság feladatait, különösen:

-javaslatok összegyűjtése és értékelése,

-hiánypótlási felhívás készítése,

-minősítési eljárás kezdeményezése,

-nyilvántartás vezetése,

-értéktár karbantartásával kapcsolatos feladatok.

73. § (1) A képviselő-testület elé a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság által benyújtandó előterjesztések: e rendelet 1./I. sz. mellékletében meghatározott feladatkörébe tartozó ügyekben

(2) A Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök nincsenek.

(4) A Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg

a) a polgármestert,

b) a jegyzőt,

c) a képviselő-testület tagjait,

d) a témában érintett polgármesteri hivatal ügyintézőjét,

e) a bizottsági elnök által meghívott, a témában érintett személyt.

74. § 67

75. § (1) A képviselő-testület elé a Szociális Bizottság által benyújtandó előterjesztések: e rendelet 1./III. sz. mellékletében meghatározott feladatkörébe tartozó ügyekben

(2) A Szociális Bizottság feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) 68A Szociális Bizottságra átruházott hatásköröket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Szociális Bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg

a) a polgármestert,

b) a jegyzőt,

c) a képviselő-testület tagjait,

d) a témában érintett polgármesteri hivatal ügyintézőjét,

e) a bizottsági elnök által meghívott, a témában érintett személyt.

76. § A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

77. §69

78.70 § A képviselőkre vonatkozó szabályokat az Mötv. 40. §-ában leírtak figyelembe vételével a bizottságok nem képviselő tagjaira is alkalmazni kell.

79. § (1) A bizottságok működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni.

(2) A bizottságok a létrehozásukat követően 30 napon belül ülést tartanak, ahol – az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadják a bizottság feladatait.

(3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatala látja el.

80. § (1) 71A bizottság éves munkaterv alapján működik, amit az elnök tárgyév január 31-éig terjeszt a bizottság elé. A bizottság munkatervének összhangban kell lennie a képviselő-testület éves munkatervével. Ezen kívül szükség szerinti ülés is tartható.

(2) A bizottsági üléseket a bizottsági elnök hívja össze. A bizottsági elnök akadályoztatása és a bizottsági elnöki pozíció betöltetlensége esetén az ülést a korelnök hívja össze.

(3) Az üléseket a bizottság elnöke vezeti. Amennyiben az ülést más hívta össze, úgy az összehívó köteles az ülést vezetni.

(4) A bizottság ülése nyilvános vagy zárt. A zárt ülésre vonatkozó szabályok a képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg.

81. § a) A bizottság a döntéseit egyszerű vagy minősített többséggel hozza.

b) 72 A döntéshozatalból való kizárásra a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

82. § (1) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(2) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja el.

(3) A bizottság évenként –a tárgyév utolsó képviselő testületi ülésén – beszámol a képviselő-testületnek a bizottság tevékenységéről. A beszámoló előterjesztésének elkészítéséről a bizottság elnökének kell gondoskodnia.

8. A jegyző

83. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését.

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert,

g) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

h)73 A jegyző az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozását követően:

 1. ellátja az önkormányzati adatgazda szerepkört, felelős a hivatal működése során gyűjtött személyes adatok kezelésért,
 2. biztosítja, hogy a jogszabályok és egyéb rendelkezések által közzétételre előírt információk a Hivatalhoz tartozó portálokon szerepeljenek.
 3. az alábbi szabályzatokban és stratégiai alapdokumentumokban szabályozza az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény által a Hivatal számára előírt-az informatikai rendszerek biztonságos használatának feltételeit:
 • Információ biztonsági szabályzat (IBSZ)
 • Információ biztonsági Stratégia (IBS)
 • Információ biztonsági Politika (IBP).
 1. 74Belső kontrollrendszert működtet,
 2. 75A jegyző a képviselő-testület és a bizottságok ülésein jegyzőkönyvbe foglaltan , egyéb esetben a polgármester felé írásban jelzi a jogszabálysértést.

84. § (1) A jegyző kinevezésére a Mötv. 82. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2)76 A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Polgármesteri Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, vagy Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízza meg.

85. §77 Az aljegyzőre vonatkozó szabályokat az Mötv. 82-83. § határozza meg.

9. A Polgármesteri Hivatal

86. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve: Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal.

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése, további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ami e rendelet 5. számú függeléke.

(4) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjében, valamint ügyfélfogadási rendjét – az Mötv. 67. § d) pontja figyelembe vételével – a Képviselő-testület határozattal fogadja el, ami e rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(5)78 A hivatal a települési nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit a helyi önkormányzattal megegyező elvek alapján, és Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

(6) § Tápióbicske Község Önkormányzata által ellátott kormányzati funkciók jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7)79 Az 1993. évi III. törvény 92/B pontja alapján személyes gondoskodás keretében szociális étkezést biztosít a képviselő-testület külön rendeletben meghatározott szabályai szerint.

(8)80 A Család-és gyermekjóléti szolgálat a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működik.

(9)81 A Hivatal elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a közigazgatási hatósági eljárás során, az elektronikus ügyintézésről szóló helyi szabályozásban meghatározott ügykörökben és feltételekkel.

10. Társulás

87. § (1)82 A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai:

 1. 83
 2. Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás,
 3. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott társulás feladat- és hatáskörét a társulási megállapodás és a társulás intézményének Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

VII. Fejezet

A képviselő-testület gazdasági programja

88. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

VIII. Fejezet

Vagyonnyilatkozat

89.84 § (1) A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos szabályokat az Mötv. 39. §-a tartalmazza.

(2) A vagyonnyilatkozatot az e rendelet 71. § a) pontjában meghatározott bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

90. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2011. (II.10.) önkormányzati rendelet,

b) a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet,

c) a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 11/2012. (VII. 02.) önkormányzati rendelet,

d)85 a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Kelt: Tápióbicske, 2019. november 27.

Herczegh Róbert dr. Szécsényiné Bata Krisztina

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet egységes szerkezetbe foglalva a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2020. március 19.

dr. Szécsényiné Bata Krisztina

jegyző

1. számú melléklet86

A 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

I.87

Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Feladatok

A) Pénzügyi és fejlesztési feladatkörében:

1. Előzetesen véleményezi a következő évi költségvetési koncepciót. A költségvetési tervet, a költségvetési beszámolókat, ennek keretében összehangolja a költségvetési és fejlesztési feladatokat.

2.88 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az éves költségvetési gazdálkodást, véleményezi a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket, értékeli a változásokat előidéző okokat.

3. Részt vesz az önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzésében, szabálytalanság esetén javaslatot tesz a felelősség megállapítására.

4. Javaslatot tesz hitelek felvételére.

5. Javaslatot tesz vállalkozás létrehozására, illetve vállalkozásban történő részvételre.

6. Javaslatot dolgoz ki helyi adók kivetésére.

7. Gazdasági szempontok szerint folyamatosan értékeli az önkormányzat intézményhálózatát és javaslatot tesz – szükség szerint – intézmény alapításra, összevonásra, megszüntetésre.

8. Részt vesz a gazdasági program felülvizsgálatában, kidolgozásában.

9. Előzetesen véleményezi a testület elé kerülő fejlesztési és felújítási előterjesztéseket, beszámolókat.

10.89 Közreműködik a község településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti és szabályozási tervének, a helyi építési szabályzatának és a Településképi rendeletnek az elkészítésében.

11. Figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak rendeltetésszerű és gazdaságos használatát.

12. Megvizsgálja az intézményi kiadásokat, túllépés esetén kideríti annak okait. Maradvány esetén javaslatot tesz a felhasználására, amennyiben az nem feladatelmaradásból keletkezik.

13. A tiszteletdíjakra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban javaslat kidolgozása és benyújtása a képviselő-testület elé.

14. Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I. 28.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről alapján javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére a képviselő-testület felé.

15. 90Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

B) Ügyrendi feladatkörében:

 1. Elvégzi az önkormányzati rendelet tervezetek előzetes véleményezését és a hatályos rendeletek felülvizsgálatát.

 2. Vizsgálja az önkormányzati rendeletek végrehajtását, hatályosulását.

 3. Kidolgozza az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására, kiegészítésére.

 4. A képviselő-testület megbízásából, a törvényességi szempontból vitatott kérdésekben a jegyző bevonásával állást foglal és tájékoztatja a testületet a törvényes lehetőségekről és a lehetséges megoldási módokról. Jogi bizonytalanság esetén felkéri a jegyzőt felsőbb szintű állásfoglalás beszerzésére.

 5. Javaslatot tesz a polgármester jutalmának megállapítására.

 6. Kivizsgálja és megtárgyalja, majd a képviselő-testület elé terjeszti az összeférhetetlenség és méltatlanság megállapítására vonatkozó kezdeményezéseket.

 7. Elvégzi az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának átvételét, nyilvántartását. Gondoskodik és felel azok biztonságos tárolásáról és az adatvédelmi szabályoknak megfelelő hozzáférhetőségéről.
  A vagyonnyilatkozatokra irányuló bejelentés esetén az ellenőrzést lefolytatja és az eljárás eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet.
  A vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjainak száma 3 fő.
  (a bizottság képviselő tagjai)

8. ) Előkészíti a képviselő-testület éves munkaterv javaslatát, és előterjeszti a képviselő-testület ülésén.

9.)Figyelemmel kíséri az önkormányzati honlap adattartalmát, azzal kapcsolatban kezdeményezést tesz.

10.) Mindazon feladatok, amivel a képviselő-testület a bizottságot megbízza.

11.) 91 Ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait, különösen:

-javaslatok összegyűjtése és értékelése,

-hiánypótlási felhívás készítése,

-minősítési eljárás kezdeményezése,

-nyilvántartás vezetése.

-értéktár karbantartásával kapcsolatos feladatok.

II.92

III.93

Szociális Bizottság

Feladatok:

1.) Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű emberek sorsát.

2.) Nehéz helyzetben élő családok segítése.

3.) Egészségügyi intézményből kikerülő idős, illetve egyedül álló emberek segítése és szükség szerinti segélyezése.

4.) Állandó kapcsolattartás a helyi általános iskolával és óvodával, családgondozóval és a háziorvosokkal és civil szervezetekkel.

5.) A képviselő-testület által hatáskörébe utalt szociális juttatások megállapítása, véleményezése, döntésre előkészítése a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

6.) A nehéz helyzetben lévő családok önkormányzati segélyben való részesítése, figyelembe véve a szociális és anyagi helyzetet.

7.) Elemi kár vagy önhibáján kívül keletkezett egyéb nagyobb összegű kár esetén önkormányzati segélyezés.

 1. Szociális tárgyú beszámolók, szabályzatok, helyi jogszabályok véleményezése.
 2. A jogszabályok alapján dönt a Bursa önkormányzati ösztöndíj pályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról

10.) Mindazon feladatok, amivel a képviselő-testület a bizottságot megbízza.

2. számú melléklet94

A 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal szervezete, ügyrendje

Az Mötv. 84 §-a rendelkezik a Polgármesteri Hivatalról.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

A polgármesteri hivatal ellátja a nemzetiségi törvényben meghatározott feladatokat.

A hivatal a képviselő-testület által meghatározott

 • önkormányzati ügyeket készít elő,
 • az önkormányzati döntéseket hajtja végre,
 • végzi a képviselő-testület, bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Működteti a Család-és gyermekjóléti szolgálatot.
 • Működteti a Tápióbicskei Főzőkonyhát.

A hivatal ellátja a jogszabályokban előírt közigazgatási feladatokat.

E körben a képviselő-testület nem irányítja a hivatal tevékenységét, konkrét ügyben utasítást nem adhat, de figyelemmel kíséri az állampolgárok ügyeinek udvarias és jogszerű intézését.

Szervezeti felépítés: Vezetők: Polgármester (önkormányzati szakfeladaton van lét-

számban)

Jegyző 1 fő

Gazdasági vezető 1 fő

Ügyintézők: Igazgatási 2 fő

Adó 2 fő

Gazdálkodás 4 fő

Ügykezelő 1 fő

Családsegítő 1,5 fő

Élelmezésvezető 1 fő

Szakács 1 fő

Konyhalány 7 fő

Kisegítő: 1 fő

Összesen: 22,5 fő

N é v Kulcsszám Besorolási osztály

Jegyző

dr. Szécsényiné Bata Krisztina 1400400 vezető tanácsos

Igazgatás:

Árva Tiborné 142140 főmunkatárs

Borbélyné Blahúz Orsolya 142070 főelőadó

Adó:

Barna Angéla 142090 főelőadó

Horgos Gáborné 142070 főelőadó

Gazdálkodás:

Árki Ilona 141101 Vezető-tanácsos

Juhász Jánosné 142070 főelőadó

Kamasz Ilona 142070 főelőadó

Kunsági Ágnes 142090 főelőadó

Ledacs-Kissné Horváth Margit 142140 főmunkatárs

Nagy Edina 143000 ügykezelő

Kisegítő:

Kovács Mónika 840510 fizikai

Kovács-Mózes Krisztina 3050400 családsegítő

Mózes Istvánné 3040100 családsegítő

Kocsisné Nagy Katalin 3041300 Élelmezésvezető

Árvainé Pobor Erika 3020700 Szakács

Konyhai kisegítő 7 fő

A hivatal működése

 1. A hivatal munkarendje:

A köztisztviselői munkaidő: heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 7.45-16.30 óráig,

pénteken 7.45-12.45 óráig tart.

A családsegítők munkaideje:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő:

teljes munkaidőben: hétfő-kedd 8.00 – 18.00 óra

szerda – csütörtök: 8.00 -16.30 óra

péntek: 7.30 – 13.00 óra

Ezen felül a munkavállaló a szociális segítőmunka és családlátogatások, helyszíni adatgyűjtések elvégzése céljából, az ügyfélfogadási rend biztosítása mellett kötetlen munkaidőben láthatja el feladatát.

A heti munkaidő 40 óra.

Főzőkonyha közalkalmazottjainak munkarendje:

Munkaköri leírásban rögzítettek szerint.

A takarító munkarendjét a munkaköri leírása tartalmazza.

2.) Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 8-16 óráig

Kedd –

Szerda 13-16 óráig

Csütörtök 8- 12 óráig

Péntek –

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8-13 óra

kedd: 8-12 óra

szerda: –

csütörtök: 8-12 óra

péntek: –

 1. Munkaidőn kívül, illetve heti szabad és pihenőnapokon is el kell látni: a házasságkötéssel, névadóval és temetéssel összefüggő szolgáltatásokat.

Továbbá minden olyan katonai, polgári védelmi és egyéb szolgálati, kárelhárítási feladatokat, amelyeket a polgármester /távollétben az alpolgármester/, illetve a jegyző elrendel.

 1. Kiküldetés; továbbképzés:

A hivatal dolgozóinak szakmai képzését a jegyző szervezi, kiküldetés teljesítése a jegyző előzetes engedélye alapján történik.

A felmerülő költségek elszámolása (útiköltség, szállás stb.) utólag a tárgy hónapot követő hó 5.-ig lehetséges.

5.) A jegyző munkáltatói jogának gyakorlásához a polgármester egyetértése szükséges a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához és a jutalmazáshoz.

Munkaértekezletek:

Szükség szerint, de legalább évenként 2 alkalommal kell munkaértekezletet tartani. A munkaértekezletet a jegyző hívja össze a polgármesterrel történt egyeztetés alapján.

Kiadmányozás, bélyegző használat, kötelezettség vállalás.

 1. Az egyedi ügyekben hozott határozatokat, a felettes hatósághoz és más társhatósághoz küldött ügyiratokat, átiratokat és a jelentéseket a jegyző kiadmányozza.

A jegyző kiadmányozza a szabálysértési és egyéb hatósági ügyiratokat is (igazolások, hatósági bizonyítványok, hitelesítések, jogerő stb.)

 1. Az adóügyi előadó az adó- és értékbizonyítványok aláírására jogosult.
 1. Az igazgatási előadó a hiánypótlási felhívások, az elszámolási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felhívások aláírására, illetve az aláírások hitelesítésére.

Az anyakönyvi megbízással rendelkezők jogosultak az anyakönyvi eljárásban jelentkező iratok aláírására.

Hagyatéki ügyekben eljáró előadó aláírásra jogosult.

Népesség nyilvántartási ügyek előadója népesség nyilvántartási ügyekben aláírásra jogosult.

 1. A hivatal dolgozói részére a munkavégzéshez bélyegzőt kell biztosítani, a használatról kiadott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

A dolgozók anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogilag felelősek az átvett bélyegző használatáért.

e) Kötelezettség vállalás szabályairól külön szabályzat rendelkezik.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

 1. az önkormányzat képviselő testülete által kinevezett: óvoda vezető esetében: a polgármester

b) Az Mötv 82. § (1) bekezdése alapján a jegyző esetében a polgármester.

 1. Köztisztviselők, a konyhai dolgozók és a család- és gyermekvédelmi szolgálat alkalmazottai esetében: a jegyző
 1. Közalkalmazottak: vonatkozásában – akik nem tartoznak más vezetőkhöz – jogszabályi rendelkezés hiányában a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Így konkrétan: könyvtáros,

művelődésszervező,

védőnő,

karbantartók ,

takarítók (kivétel: polgm.hivatal,)

közfoglalkoztatott dolgozók,

kézbesítő.

-Egyes munkaterületen a munkák szervezését végzi, ily módon felelős:

Polgármesteri Hivatal gazdálkodói esetében gazdasági vezető,

Konyhai dolgozók esetében az élelmezésvezető,

Karbantartók és közfoglalkoztatottak esetében az ezzel megbízott karbantartó.

-Utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jog közvetlenül a munkáltatói jogkör gyakorlójának van.

-Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség a Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzata szerint terheli.

A köztisztviselők részére a jogszabályok szerint el kell készíteni a szakmai munka értékelését és a továbbképzési tervet, amit a jegyző végez.

3. számú melléklet95

A 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata által ellátott kormányzati funkciók jegyzéke

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320Köztemető-fenntartás és – működtetés
013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030Közterület rendjének fenntartása
041120Földügy igazgatása
041231Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042220Erdőgazdálkodás
045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120Piac üzemeltetése
047410Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052080Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010Közvilágítás
066010Zöldterület-kezelés
066020Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111Háziorvosi alapellátás
072112Háziorvosi ügyeletei ellátás
072311Fogorvosi alapellátás
074031Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032Ifjúság-egészségügyi gondozás
081045Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044Könyvtári szolgáltatások
082091Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091211Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
091220Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092111Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
092120Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104031Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
107051Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052Házi segítségnyújtás
107055Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013370Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

4. számú melléklet96

A 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület hatásköréből átruházott hatáskörök

 1. Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra: nincs átruházott hatáskör
 2. Szociális Bizottságra: – Települési támogatás – eseti támogatás

-Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati döntés

 1. Polgármesterre: -Települési támogatás – temetési támogatás

-Települési támogatás – rendkívüli eseti támogatás

– Szociális alapon nyújtott eseti speciális támogatás – 60 éven felüliek

-Köztemetés

-Szociális étkeztetés

 1. Jegyzőre: -Települési támogatás- lakhatási támogatás

-Települési támogatás – gyógyszertámogatás

– Szociális alapon nyújtott eseti speciális támogatás – RGYK-ok

-Családsegítési és gyermekjóléti helyi hatáskörök a Tápióbicskei

Család és Gyermekjóléti Szolgálat által

 1. Társulásokra: Társulási megállapodás szerint

-Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás:

Házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;

Belsőellenőrzés

Orvosi ügyelet megszervezése

1.számú függelék 97

A 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Képviselők névsora

Herczegh Róbert polgármester

Gigor Sándor alpolgármester

dr. Molnár István képviselő

Malatinszky Pál képviselő

Kamasz György képviselő

Kökényesi Hajnalka képviselő

Nyujtó Imre képviselő

2.számú függelék 98

A 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Bizottsági tagok névsora

Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

A bizottság összetétele

Elnök: Kökényesi Hajnalka Nem képviselő tagok:

Tagok: dr. Molnár István Boriné Nagy Klára

Malatinszky Pál Kormos Pál

Szociális Bizottság99

Elnök: Nyujtó Imre Nem képviselő tagok:

Tagok: Gigor Sándor Baranyiné Szőke Mária

Kamasz György Nagy Anikó

3.számú függelék100

A 4/2013. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Községi Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal Tápióbicske, Rákóczi út 93.

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.

4.számú függelék

A 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

…./2017 (XI.29.) önkormányzati határozat melléklete

Tápióbicske Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 201…. évi munkaterve

Helyi önkormányzati rendeletek, szerződések, szabályzatok felülvizsgálata, módosítása szükség szerint, a magasabb jogszabályi változások ismeretében.

Tápióbicske, 201….. ……………….

dr. Szécsényiné Bata Krisztina Herczegh Róbert

jegyző polgármester

5. számú függelék

A 4/2013. (III. 01..) önkormányzati rendelethez

A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata

6. számú függelék

A 4/2013. (III. 01..) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

Gazdasági Programja

2019-2024.

7. számú függelék

A 4/2013. (III. 01..) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

Díszpolgárai

Kenéz János (1998.) esperes
Dr. Juhász László (1999.) állatorvos
Láng Ferenc (2006.) tanácselnök, polgármester
Vida István (2009.) Csiliznyárad polgármestere
Tóth András kerületi esperes (2015.)

1 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a

3 Módosította a 13/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a

4 Módosította a18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a

5 Módosította a 1/2016. (II.19.) önkormányzatai rendelet 3. § (1) bekezdése

6 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a

7 Megállapította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a

8 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a

9 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a

10 Módosította a18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a

11 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a

12 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a

13 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a

14 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése

15 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése

16 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése

17 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a

18 Módosította a .18/2014. (XII.11) önkormányzati rendelet 5. §-a

19 Módosította a 18/2014. (XII.11) önkormányzati rendelet 5. §-a

20 Megállapította a 7/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a

21 Megállapította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 9. §-a

22 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 10. §-a

23 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 11. §-a

24 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése

25 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése

26 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése

27 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdése

28 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 13. §-a (2) bekezdése

29 Módosította a 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a

30 Módosította a 18./2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése

31 Módosította a 18/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése

32 Megállapította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a

33 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 14.§-a

34 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 14.§-a

35 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 14. §-a

36 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 14. §-a

37 Módosította a 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 15. §-a

38 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 16. §-a

39 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 16. §-a

40 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a

41 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 17. §-a

42 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 18. §-a

43 Módosította a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 10. §-a,

44 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a

45 Módosította a 18./2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 11. §-a

46 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 12. §-a

47 Módosította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 20. §-a

48 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 13. §-a

49 Módosította a .18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése

50 Módosította a .18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése

51 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése

52 Hatályon kívül helyezte a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a

53 Módosította 18 /2014 (XII. 11.) önkormányzati rendelet 15. §-a, majd módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 21. §-a

54 Hatályon kívül helyezte a18 /2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 16. §-a

55 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a

56 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a

57 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 23. §-a

58 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 24. §-a

59 Módosította a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a

60 Megállapította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 25. §-a

61 Megállapította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 25. §-a

62 Módosította a .18 /2014. (XII:11.) önkormányzati rendelet 17. § a

63 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 18. §-a

64 Hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a

65 Módosította a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, és a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 19. §-a

66 Megállapította a 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 26. §-a

67 Hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.08.) önkormányzati rendelet 2. §-a

68 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 20.§-a, majd Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 27. §-a

69 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 28. §-a

70 Módosította a 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 21. §-a

71 Módosította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 29. §-a

72 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 30. §-a

73 Megállapította a 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

74 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 31. §-a

75 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 31. §-a

76 Módosította a .18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 22. §-a

77 Módosította a 18 /2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 23. §-a

78 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése

79 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése

80 Módosította a 15/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a

81 Megállapította a 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a

82 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 25. §-a

83 Hatályon kívül helyezte a ../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a

84 .Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 26. §-a

85 Beiktatta a 18 /2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 27. §-a

86 Módosította a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése

87 Módosította a 6/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 25/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a17. /2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 28. §-a

88 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 32. §-a

89 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 32. §-a

90 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 32. §-a

91 Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 32. §-a

92 Módosította a 6/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 25/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a , Hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.08.) önkormányzati rendelet 3. §-a

93 Módosította a 6/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a, majd módosította a 25/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a

94 Módosította a 15/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 3. § -a, majd a 23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

95 Módosította a 4/2014 (III.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a, módosította a 10/2014. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 1/2015. (II.05) önkormányzati rendelet 1. §-a, módosította a 15/2015. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-, majd a 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 12/2017. (X. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

96Megállapította a 20/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 34. §-a

97 Módosította a 6/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a, majd a 18 /2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdése, majd a 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd a 138/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat, majd a 66/2018.(IV.25.) önkormányzati határozat, Módosította a Helyi Választási Bizottság 40/2019. (X.13.) határozata és 41/2019. (X.13.) határozata és a képviselő-testület 151/2019. (X.24.) önkormányzati határozata

98 Módosította a 6/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 5. §-a, majd módosította a 25/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a, majd a 18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 28. § (4) bekezdése, majd módosította a 153/2019.(X.24.) önkormányzati határozat

99 Módosította az 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet 2. §-a, módosította a 156/2015. (VIII.26. ) képviselő-testületi határozat, majd módosította a 154/2019.(X.24.) önkormányzati határozat

100 Módosította a 25/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a ,

Skip to content